خانه / درباره سازمان / ادارات کل تابعه

ادارات کل تابعه

نام سازمان آدرس سازمان
اداره کل دامپزشکی استان قزوین /http://www.qazvin.ivo.ir
اداره کل منابع طبیعی استان قزوین /http://www.qazvin.frw.org.ir
اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین /http://www.iranslal.com
سازمان تعاون روستایی استان قزوین /http://ghazvin.corc.ir
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین /http://assc.ir
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین /http://qazvin.areeo.ac.ir
اداره امور عشایر استان قزوین /http://www.ashayer.ir
شرکت غله و خدمات بازرگانی /http://www.gst7.ir